Przejdź do treści

Mercedes Benz E220 rok prod. 1996

omornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Łukasz Sęk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2022 r. o godz. 10:30 pod adresem:
Bartoszyce ul. Bema 40B (Parking strzeżony)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości:


Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


  1. Mercedes Benz E 220, rej. NSZFL12 rok prod.
    1996
    VIN WDB2100041A229510 1 [szt.] cena oszacowania 400,00 **) cena wywołania 300,00

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.