Przejdź do treści

Licytacja niezamieszkałego mieszkania o powierzchni uż. 48,15 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Łukasz Sęk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach mającego siedzibę pod adresem ul. Warszawska 3, 11-200 BARTOSZYCE w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 11-200 Bartoszyce, Piłsudskiego 3/8, Bartoszyce będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach dla którego Sąd Rejonowy w Bartoszycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00027350/3 o powierzchni użytkowej 48,15 m2, będącego własnością dłużnika: Bartłomiej Orlicki.
Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 124 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 39 16001462 1897 4536 8000 0001

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. Jednocześnie w kancelarii można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.