Przejdź do treści

Licytacja niezamieszkałego mieszkania o pow. uż. 48,15m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bartoszycach Łukasz Sęk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-09-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą przy ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, pokój 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Bartłomiej Orlicki   położonego przy  Piłsudskiego 3/8, 11-200 Bartoszyce , dla którego  Sąd Rejonowy w Bartoszycach V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Warszawska 3, Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00027350/3.

Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 500,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 39 1600 1462 1897 4536 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Warszawska 3, Bartoszyce, 11-200  Bartoszyce.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.