Przejdź do treści

Licytacja mieszkania po powierzchni 122,86m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Łukasz Sęk, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 979/23, w dniu w dniu 18-10-2023 r. o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach mającego siedzibę pod adresem ul. Warszawska 7, 11-200 BARTOSZYCE w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 122,86 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi (3 piwnice i kotłownia o łącznej powierzchni 42,59m2 a także pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 21,30m2) oraz prawo współwłasności w wysokości 1/12 części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do użytku wyłącznie właścicielom lokali oraz prawo współwłasności gruntu działki nr 29/18 położonej w obębie nr 31 Stopki w gminie Sępopol położonej pod adresem: 11-200 Bartoszyce, Stopki 10B/2, Stopki , dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00033820/4 będącej własnością dłużnika: SYLWIA ZALEWSKA.
Suma oszacowania wynosi 96 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 72 000,00 zł.
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 9 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 39 16001462 1897 4536 8000 0001
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. Jednocześnie w kancelarii można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.