Przejdź do treści

Grunty rolne wraz zabudowaniami

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Łukasz Sęk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach mającego siedzibę pod adresem ul. Warszawska 3, 11-200 BARTOSZYCE w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 11-210 Sępopol, Rygarby , dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00002233/6 o powierzchni 10,40 ha składającej się z działek nr 408, 26, 40, 56/1, 70/1, 70/2 ,71 i 93 z czego działka nr 408 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarstwa rolnego o powierzchni 64 m2 oraz 203 m2 będącej własnością dłużnika: Małgorzata Błaszczyk.
Suma oszacowania wynosi 495 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 371 550,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 540,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 39 16001462 1897 4536 8000 0001

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. Jednocześnie w kancelarii można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.