Przejdź do treści

Grunty rolne wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Łukasz Sęk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach mającego siedzibę pod adresem ul. Warszawska 3, 11-200 BARTOSZYCE w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 11-200 Bartoszyce, Taplikajmy, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00002763/0 o powierzchni 12,33 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 107,67 m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni zabudowy 431 m2, będącej własnością dłużnika: ZDZISŁAW JÓZEF KIETLIŃSKI.
Suma oszacowania wynosi 689 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 516 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 39 16001462 1897 4536 8000 0001
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. Jednocześnie w kancelarii można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.